Turuncu
        
 


ürünler products
destek support
eğitim training
araçlar site tools
satış sales
şirket company

e-posta listesi e-mail lists
yükleme download
ücretsiz CD free CD
bize ulaşın contact us
arama search
site haritası site map
bağlantılar links
promosyonlar promotionsBest viewed in IE 5.0 or above.
© Turuncu Bilgi Sistemleri

Turuncu Şirket Faaliyet Alanları

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

YOL MÜHENDİSLİĞİ
Turuncu, yurt dışında ve yurt içinde, yol mühendisliği ihtisas alanına giren konularda kaydedilen gelişmeleri izlemekte, yenilikler katmakta, mühendislik problemlerini yerine uygun yaklaşımlar ile çözmektedir.
Turuncu yol mühendisliğinin her disiplininin kapsayan ve her üç ayda bir yenilenen geniş yazılım kütüphanesi ile yolun yatay ve düşey geometrisinden sanat yapılarına, drenaj yapılarından kübaj hesaplarına, üç boyutlu sunumundan güvenliğine kadar her konuda yerleşmiş olan klişelerin dışında, gerekli olan çözüm yollarını kullanmaktadır.
Özellikle yol drenajı ve yol güvenliği konularında, yolun ilk yatırım maliyetini arttırsa da işletme ve bakım maliyetlerini düşürecek, kazaları ve kaza sonucu oluşabilecek can ve milli servet, kayıplarını önleyebilecek en son dünya standartlarını içeren bilgi birikimine sahiptir.

HİDROLİK MÜHENDİSLİĞİ
Turuncu Mühendislik, havza modelleme, havza yönetimi ve planlaması, dere ıslah, sulama planlaması ve tasarımı, baraj hacim, işletme, yönetimi, baraj yıkılma analizleri ve taşkın ananı belirleme projelerinde deneyime sahiptir. Bu türden projelerin, evsel yerleşim, ulaşım, ulaşım ekonomisi, hidroloji, yapı mühendisliği, altyapı mühendisliği dahil her türden disiplini kapsaması Turuncu Mühendisliği bu konuda iddialı yapmaktadır.
Şirketimizin elinde bulunan ve 3 ayda bir güncellenen yazılım programları ile baraj hacim hesapları üç boyutlu olarak yapılabilmekte, beton kemer barajların statik ve dinamik hesapları sonlu elemanlar yöntemi ile modellenebilmekte, dere ıslah projelerinde 3 boyutlu arazi modelleri kullanılarak su yüzeyi profilleri çıkarılabilmekte veya iki boyutlu Saint-Vennan denklemleri kullanılarak hidrograf ötelemeleri yapılabilmektedir.
Sonlu elemanlar metodu kullanılarak 3 boyutlu Yeraltı-suyu modelleri çıkartılabilmekte akiferlerin tanımı yapılabilmekte, yer altı suyunun gelişimi, kirliliği, seviyesi doğrulukla simule edilebilmektedir

SU TEMİNİ
Turuncu Mühendisliğin Altyapı Planlaması altında değerlendirdiği su teminin, suyun isalesi ve depolaması, su dağıtım sisteminin tasarımı ve yangın güvenliği, şebekelerde çıkabilecek her türlü sanat yapılarının tasarımı ve su temini sistemleri hakkında danışmanlığı konularında uzmanlaşmıştır.
Şirketin genel politikasına uygun olarak şebeke tasarımının yanında, su kaçaklarının aranması, bulunması, su kaçaklarını azaltmaya yönelik plan ve program yapılması, şebekelerin yönetim ve işletim sistemi tasarımı, su kalitesi yönetimi, SCADA sistemi ve SCADA bilgisayar yazılımı tasarlanması, şebekelerin coğrafi bilgi sistemi ve veritabanına aktarılması çalışmaları da yapılmaktadır.
Turuncu Mühendisliğin içme suyunda çıkabilecek her türlü betonarme yapı ve sanat yapılarının tasarımında kullanılabilecek çok geniş bir arşivi ve tasarım yazılımları vardır.
Şebekelerin tasarım hesapları, bir zaman periyodu için simulasyon yapılabilen, Hardy-Cross nümerik modelleme metoduna göre çalışan kendi hidrolik modelleme yazılımımız ile yapılmaktadır.

ATIKSU ve YAĞMURSULARININ UZAKLAŞTIRILMASI
Yerleşim ve sanayi alanlarındaki Atıksu ve Yağmursularının uzaklaştırılması Turuncu'in ana mühendislik disiplinlerini kullanması ve dünyadaki son gelişmeleri izlemesi ile farklı bir boyut kazanmaktadır.
Kanalizasyon mühendisliğinde Atıksu ve Yağmursuyu tahminlerinin yapılmasından, toplanmasına, yağmursularının geciktirme havuzlarında/tanklarında pik-debilerin geciktirilmesinden atıksuların arıtılmasına, sızma, buharlaşma hesaplarından, kimyasal etkilerin bulunmasına kadar deneyime sahibiz.
Elimizdeki yazılımların sayısal havza modelinden, havzanın fiziki yapısına göre akış hidrografı elde edebilmesi, yağmursuyu ızgara hesapları yapabilmesi, boru hatlarında kapalı kutu kesitlerdeki veya açık kanallarda su yüzeyi profilini elde edilebilmesi veya hidrograf ötelemesi yapabilmesi, gecikme havuzlarını modelleyebilmesi, ile hızlı ve doğru çözümlerin dünyadaki en son gelişmelere paralel olarak elde edilmesi firmamızın mühendisliğe yaklaşımını sunmaktadır.

GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ
İnşaat mühendisliği disiplinleri arasında en yeni olan Geoteknik Mühendisliği konusunda Jeolojik, Hidrojeolojik ve Geoteknik araştırmalar yapmak, zeminin yapısal özelliklerinin mühendislik yapılarında oluşturduğu etkileri bulmak firmamızın ilgilendiği konulardır.
· Karayolları, su ulaşım sistemleri, demiryolları.
· Endüstri tesisleri.
· Boru hatları pompa istasyonları.
· Barajlar, regülatörler, nehir tanzim ve dere ıslah yapıları.
· Arıtma tesisleri.
Master plan ve fizibilite projelerinde, ön tasarım ve kati projelerde veya inşaat kontrollüğünde aşağıdaki konularda çalışmalar yapmaktayız.
· Çok yumuşak zeminlerin üzerinde kurulacak yapılar için zeminin yatay ve düşey hareketleri.
· Zemin geliştirmesi.
· Genleşebilen, tuzlu, zemin, lateritik kil gibi özel zemin yapılarının yönetimi.


YAZILIM ve BİLGİ TEKNOLOJİSİ HİZMETLERİ

İSTEĞE BAĞLI YAZILIM GELİŞTİRME
Turuncu Bilgi Sistemleri kendisini sürekli yenileyen ve son teknoljiyi takip eden çalışanları ve milyonlarca satırdan oluşan ve direk mühendislik ve mimarlık piyasasına hitap eden hazır kodları ile gerek kamu kuruluşları ve gerekse özel kurumlara yazılım hizmeti vermektedir. Özellikle kullanıcı istekleri doğrultusunda yazılım gerçekleştiren Turuncu Bilgi Sistemleri, kendi ürünlerinde de kullanıcı istekleri doğultusunda değişiklikler yapabilme esnekliğini sunmaktadır.
Özellikle AM/FM GIS uygulamaları konusunda kendini geliştirmiş ekibi ile Turuncu Bilgi Sistemleri, bizce mühendisliğin gelecekte pafta üretimden sonraki aşaması için, kendini hazırlamıştır.

VERİTABANI KURULMASI
Turuncu Bilgi Sistemleri olarak, bilginin, onu elde tutmanın ve doğru kullanmanın önemini biliyoruz. Veri tabanı kurma hizmetleri ile bunu müşterilerimize de sunuyoruz. Turuncu Bilgi Sistemleri mevcut bilgiyi düzenleme ve dijital formata aktarma hizmetlerini sunuyor. İsteğe bağlı yazılım hizmetleri ile birlikte veri tabanına daha kolay ulaşmayı, her türlü sorgulamayı sağlayan ara programlar sayesinde komple çözümler sunuyoruz. 
Turuncu
SuNET
FP (Flow Profile)
Manning Calculator
Toolbox for EP
Eagle Point
İnşaat Planlama ve Yol Tasarım
Hidrolik ve Hidroloji
Haritacılık
Peyzaj Mimarlığı ve Sulama
3B-2B Görsel Sunum
Digital Canal
Yapı Mühendisliği
Bina Tasarımı ve Hesapları
3B-2B Görsel Sunum
Clark Labs
Idrisi Klimanjaro
CartaLinx
ürünler products destek support eğitim training araçlar site tools satış sales şirket company arama site haritasi bize ulaşın